ResiRest is een social enterprise

We zijn gericht op impact maken voor lokale gezinnen in tweede- en derde wereld landen. Onze eventuele winst delen we met onze non-profit partners.

Hieronder vind je uitleg over onze missie en visie, wat we precies willen bereiken, hoe we dat meten, en wat onze plannen zijn.

Missie en visie

In onze statuten, die hier te downloaden zijn, staat in artikel 3 lid 1:

De Vennootschap heeft als maatschappelijke missie: de levensomstandigheden van lokale families en communities te verbeteren door het genereren van voedsel- en voedingsgerelateerde lokale ervaringen voor reizigers waarin deze lokale families- en communities kunnen voorzien. De Vennootschap verzorgt hierbij alle organisatie en communicatie naar zowel de lokale families als communities, reizigers en reisorganisaties.

Hiermee beoogt de Vennootschap door middel van haar bedrijfsvoering en activiteiten een significant positieve invloed te hebben op het welzijn van lokale families- en communities.

Lid 2 van ditzelfde artikel maakt het doel iets specifieker:

ln verband met het vorenstaande heeft de Vennootschap als doel casu quo missie:

a. de levensomstandigheden van lokale families en communities te verbeteren door het genereren van voedsel- en voedingsgerelateerde lokale ervaringen voor reizigers waarin deze lokale families- en communities kunnen voorzien;

b. het bouwen, (door)ontwikkelen en onderhouden van applicaties en platformen om vraag naar en aanbod van maaltijden te faciliteren in het algemene en de maaltijden bereid door lokale families in het bijzonder;

c. het samenwerken met en het aangaan van overeenkomsten met (rechts)personen en organisaties die behulpzaam zijn aan het bereiken van de maatschappelijke missie; en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Statuten zijn meestal heel algemeen geformuleerd, zodat je, bij uitbreiding van je activiteiten, nog alle kanten op kunt zonder direct een statutenwijziging te hoeven door te voeren en naar de notaris moet.

Op onze website hebben we onze Missie en Visie als volgt in het Engels verwoord:

MISSION:

Our mission is to give an impulse to fair tourism by connecting local families and travelers through food on a fairtrade and user-friendly booking- and payments platform, where ngo’s are our key-partners, and travelers & local families are our key-clients.

VISION:

Our vision is that tourism will change from ‘far-tourism’ into ‘fair-tourism’ and from ‘selfie-tourism’ into an intercultural experience with local families. ResiRest uses food as a transaction-based key to authentic and honest connections with other people worldwide.

De gedachte die hierachter ligt is de volgende:

 • Wereldwijd beschikt iedereen over unieke talenten en kwaliteiten, sommigen krijgen alleen niet de kans deze te ontwikkelen of toe te passen.
 • Iedereen heeft het gelijke recht deze talenten en kwaliteiten te ontwikkelen en te benutten.
 • Lokale families zijn niet zielig maar sterk. Probeer je eens voor te stellen hoe jij het zou doen in de situatie waarin veel lokale families moeten leven. 
 • Voeding – samen eten aan de eettafel met anderen – verbindt in elke cultuur. Voel je welkom in andere culturen en ervaar deze van binnenuit.

Sustainable development Goals

Onze missie en visie haken aan bij 9 van de 17 Sustainable Development Goals (SDGs, ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zoals door de VN geformuleerd:

Sustainable Development Goals
Sustainable Development Goals
 • SDG 1 Geen armoede; toegang en begeleiding op werk. Mensen geen kunstje leren maar in hun kracht zetten. 
 • SDG 2 Geen honger; eenvoudige toegang tot duurzaam inkomen. We kennen geen eisen maar bouwen bruggen.
 • SDG 3 Goede gezondheid en welzijn; geen armoede en geen honger brengt verbetering van welzijn. Mensen in hun kracht zetten geeft ook een geestelijke impuls.
 • SDG 5 Gendergelijkheid; Woman-empowerment – alleenstaande moeders met kinderen – worden aangemoedigd, begeleidt door ResiRest en onderdeel van onze partnerschappen.
 • SDG 6 Schoon water en sanitair; is een onderdeel van onze samenwerkingen en begeleiding.
 • SDG 8 Eerlijk werk en economische groei; is wat we bieden aan alle deelnemende gezinnen. Zij werken niet voor ons, wij werken voor hen en zorgen voor toegang tot fair trade tourism waarbij een eerlijke beloning en bijvoorbeeld betalingsgaranties bij no-shows of cancellations onderdeel van zijn.
 • SDG 10 Ongelijkheid verminderen; man of vrouw krijgen dezelfde beloningen voor dezelfde werkzaamheden, worden gelijk behandeld en hebben dezelfde toegang en rechten.
 • SDG 16 Vrede en veiligheid; werken we aan door elkaar toegang te geven tot andere culturen, door begrip te kweken voor anderen in andere omstandigheden in andere landen. Vrede heeft begrip nodig. Begrip ontstaat door elkaar te leren kennen. Wij noemen het ‘de ontmoeting’ en krijgen dit steeds weer bevestigd door lokale families en reizigers die elkaar aan de eettafel hebben leren kennen en respecteren.
 • SDG 17 Partnerschappen voor de goals; is een kernwaarde van ResiRest. Wij werken voor de lokale gezinnen in tweede- en derde wereld landen. Daarin zoeken we partnerships met reisorganisaties en non-profitorganisaties waarbij we ons verenigen in onze missie & visie en doelstellingen.

Theory of Change

Welke verandering bewerkstelligen we bij ResiRest, en op welke aannames is dat gebaseerd? Hiervoor hanteren we het zogeheten logic model als vereenvoudigde weergave van de Theory of Change, die op zichzelf permanent aandacht verdient en regelmatig aanscherping behoeft.

Theory of Change
Theory of Change

Social impact meten

De opzet en bouw van ons social impact model, en het vinden van de meetinstrumenten deden we aan de hand van het onderzoek van twee studenten Geertje Tonnaer en Petra Wijen van Avance. In 2018 is begonnen met de bouw en onderzoek van onze Theory of Change, waarbij een aantal kinderziektes zijn ontdekt. Het bleek dat we nog beter en gedetailleerder de ‘voor’-situaties in beeld konden brengen en op zich logische aannames ook getoetst dienden te worden, wat we in het jaar 2019 aan het aanpakken zijn met betere ‘voor’-metingen, ook de aannames te toetsen, en dit centraal te verwerken.  

De meetinstrumenten die we gebruiken voor onze social impact zijn:

tabel

Jaarlijks hebben we de volgende kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen:

 • Uitgaande van de vraag naar oprechte lokale ervaringen aan de eettafel door parter-reisorganisaties ontwikkelen van partnerschappen met lokale non-profits.
 • Het met hen bereiken van lokale gezinnen voor wie we een verschil kunnen maken.
 • Het voorbereiden en begeleiden van deze gezinnen.
 • Het activeren van deze gezinnen.

Omdat de impact het best geborgd is door vraaggericht te werken kunnen we elk aangesloten lokaal gezin op termijn een minimaal aantal boekingen van 1, en een maximum van 2 boekingen per week gaan bieden, waarbij ResiRest het volledige boekingsproces, de communicatie, en de betaling naar elk individueel gezin verzorgd. 

 

In ons startjaar 2017  hebben we vanaf 1 augustus dat jaar 226 boekingen verwerkt. In 2018 is aantal dit gegroeid naar 1129 boekingen. Voor 2019 staan ca 7.200 boekingen (lees: ontmoetingen!) gepland, of zijn reeds uitgevoerd door lokale families.

Stakeholders

ResiRest werkt samen met de volgende stakeholders aan de ontmoeting tussen lokale families en reizigers:

 • NGO/Non profit partners (en lokale families)
 • Strategic Partners 
 • Travel Partners (en reizigers)

Borging belangen stakeholders: Een vertegenwoordiger van elke stakeholder-categorie heeft zitting in de Raad van Commissarissen (RvC). 

De RvC vergadert circa drie maal per jaar en behandelt de vertaling/ uitvoering van de missie en visie van ResiRest naar de praktijk. De RvC heeft het recht voor de belangen van de stakeholders op te komen en heeft daar statutair bevoegdheden voor. De RvC is dus niet alleen adviserend maar mag ook richting geven en bepalen (klik hier voor de statuten). 

Toelichting NGO Partners:

Bij het maken van social impact is van belang de juiste lokale families te bereiken. Onze NGO partners leveren kennis over het land en een netwerk van geschikte families. We noemen het ‘onze reach’. Ook helpen ze met het opzetten van een lokale organisatie structuur, zodat met lokale coördinatoren zoveel mogelijk werk in het land zelf gedaan kan worden. 

We werken intensief samen met de NGO’s/Non-profits. De intensiteit van het overleg verschilt per partner/land/project. Daarnaast is ResiRest aangesloten bij Partin, waarbij we minimaal eenmaal per jaar samenkomen met een groot aantal kleinere non-profits. Via social media (Facebook, Instagram en LinkedIn) wordt er over en weer geïnformeerd. 

Toelichting Strategic Partners

Naast de NGO’s werken we samen met diverse partijen om de lokale families direct of indirect te steunen. Dit zijn samenwerkingen op het gebied van PR, maar bijvoorbeeld ook samenwerkingen om sustainable- en fair tourism te borgen. Strategic is uiteraard ook zelf financieel gezond te blijven, zodat we ook op de lange termijn onze impact kunnen blijven maken. 

Met de Strategic Partners vindt overleg plaats naar behoefte. Via Social Media zoals Facebook, Instagram en LinkedIn wordt er over en weer geïnformeerd. 

Toelichting Travel Partners

De Travel Partners zijn een onmisbare schakel om de lokale families structureel voldoende inkomsten te kunnen garanderen. Zij zorgen voor de reizigers die prijs stellen op oprechte ontmoetingen bij lokale families.

Met elke travel partner voeren we overleg. Daarnaast zijn we betrokken bij de VvKR, waarbij we minimaal eenmaal per jaar samenkomen met een groot aantal kleinere reisorganisaties. Ook hier wordt via Social Media over en weer geïnformeerd.

De vierde en vijfde stakeholders:

Los van de partners zijn er nog twee uiterst belangrijke stakeholders te benoemen. We hebben ze eerder genoemd bij NGO’s en Travel Partners omdat ze via hen grotendeels gevonden worden: 

 • De lokale families
 • De (individuele) reizigers. 
Toelichting lokale families

Het merendeel van de lokale families komt via de NGO partners bij ResiRest. Zij ontvangen informatie over ResiRest vaak via de NGO of lokale coordinator. Daarnaast zijn er zeer incidenteel lokale families direct aangemeld bij ResiRest (zelf, of bijv aangemeld door reizigers). Deze informeren we persoonlijk en brengen we voor de structurele informatie-uitwisseling onder in de lokale organisatie met NGO en lokale coördinator, waarbij de NGO/lokale coördinator zorgt draagt voor verdere begeleiding.

Toelichting particulier boekende reizigers

Een klein deel van de reizigers komt niet via een reisorganisatie bij ResiRest en boekt particulier. Deze klanten worden per e-mail of WhatsApp geïnformeerd over hun boeking. Algemene informatie over ResiRest vinden geïnteresseerden op onze website, in de mobiele apps van ResiRest en op social media. Via deze kanalen kan de klant rechtstreeks contact opnemen. 

Inkomensverhoudingen binnen ResiRest

In artikel 15 lid 4 van onze statuten staat het volgende benoemd over inkomens binnen ResiRest:

De Raad van Commissarissen stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de Bestuurders vast. Deze beloning kan bestaan uit een vast bedrag en/of een variabel bedrag afhankelijk van de winst of anderszins, al naar gelang de Raad van Commissarissen zal besluiten en voor zover passend binnen de doelstelling en missie van de Vennootschap. Bij de vaststelling van de beloning voor de Bestuurders houdt de Raad van Commissarissen rekening met de normen die gebruikelijk zijn bij sociale ondernemingen.

Het verschil tussen het hoogste- en laagste inkomen binnen ResiRest is 45%.

Jaarrekening 2017

Lees hier ons jaarverslag

Jaarrekening 2018

Lees hier ons jaarverslag

Genoeg gelezen?

Kijk eens op onze Facebook-pagina en laat je meenemen in beeld en geluid bij een van onze video’s. 

Zoals bijvoorbeeld:

 

Geniet van je vakantie en je bent welkom bij een van onze lokale gezinnen!  

What are you waiting for.....?